Чести въпроси

Коя е най-важната информация, когато ще пътувате?
За да бъде осигурена защитата на Вашите интереси, когато се включвате в организирани групови или индивидуални туристически пътувания с обща цена, Ви съветваме да обръщате внимание на следното:

Избирайте пътуване, предоставено само от регистриран туроператор или туристически агент. За наличието на регистрация свидетелства удостоверение, което следва да е поставено на видно място в офиса на търговеца.

Преди да направите своя избор, е добре да се осведомите за условията и продължителността на пътуването и неговата цена и цената на всички допълнителни услуги и екскурзии, които се предлагат допълнително към пътуването.

При посещение в офиса на туристическата фирма трябва да ви бъде предоставена информация (брошури, каталог или други материали) за дейността на фирмата и организираните пътувания, които предлага. Информацията трябва да бъде точна, пълна и да не Ви въвежда в заблуждение.

Предоставената Ви от туроператора или от туристическия агент информация за организираното пътуване трябва да е в писмена форма и да съдържа:

 • цената и начина на плащане, посочена и в български левове;
 • начална и крайна дата на пътуването;
 • начален, краен пункт и маршрут на пътуването;
 • мястото за настаняване, неговото местонахождение, категорията или степента на удобство и основните му характеристики - за всяка нощувка, ако има разлика в категорията на местата за настаняване;
 • когато мястото на настаняване се намира на територията на друга държава - членка на Европейския съюз, информацията следва да включва съответната туристическа класификация съгласно правилата в съответната приемаща държава;
 • брой на нощувките, включени в туристическото пътуване;
 • брой и вид на храненията, включени в туристическото пътуване;
 • минимален брой участници, когато такъв е необходим за осъществяване на пътуването, и краен срок за уведомяване, когато този брой не е набран;
 • общи данни за паспортния и визовия режим, както и информация за медицинските и здравните изисквания, свързани с пътуването;
  наименование на застрахователната компания, с която е сключен договорът за застраховка "медицински разходи при болест и злополука на туриста" по чл. 72, ал. 1 от ЗТ;
 • вида на използваните транспортни средства;
 • размера на паричната сума или процента от цената, който трябва да бъде преведен по сметка, и срока за изплащане на остатъка;
 • невключените в цената такси, данъци и други разходи, които подлежат на покритие от потребителя на място;
 • наименование на застрахователната компания, с която е сключен договорът за застраховка по чл. 97, ал. 1;

Дали информацията за организираното пътуване е ясна и дали я разбирате правилно.

Има ли сред предлаганите услуги в организираното пътуване такива, за които трябва да се заплати допълнително и дали това доплащане е задължително или е по желание.

Може ли туроператорът да променя информацията за организираното пътуване, която Ви е предоставил писмено?
Туроператорът е обвързан с изложеното в предоставената Ви в писмена форма информация. Той не може да я променя освен в случаите, когато:

 • изрично е предвидена възможност за извършване на промени в нея и Вие сте уведомен за тях преди сключването на договора;
 • промените са направени впоследствие по споразумение между Вас и туристическата фирма.

Задължително ли е да сключите писмен договор за пътуването?
Вашите интереси ще бъдат защитени, само ако имате сключен писмен договор за организирано пътуване с регистриран туроператор.
След като сте получили информация за цената, условията и продължителността на пътуването, следва да получите в писмена форма всички условия на договора за организирано пътуване преди неговото сключване.

 • Писмената форма се смята за спазена, ако информацията е публикувана на интернет страницата на туроператора и/или туристическия агент и туроператорът и/или туристическият агент е уведомил потребителя, че информацията е поместена на интернет страницата или е изпратена по електронен път до потребителя на посочен от него адрес на електронната му поща.
 • Задължението за предоставяне на информация в писмена форма не се прилага при извършване на резервации и сключване на договор за организирано пътуване в последния момент.

След сключването на договора един екземпляр от него остава за вас.

С договора за организирано пътуване туроператорът се задължава да Ви предостави пътуването срещу заплащане на определена обща цена, обявена в лева.

Договорът за организираното пътуване не може да съдържа неравноправни клаузи.

Каква информация трябва да съдържа договорът за организирано пътуване?
Договорът, който сключвате с туроператор или туристически агент, трябва да съдържа следната задължителна информация:

 • дата и място на сключването му;
 • фирма, седалище, адрес на управление, регистрационен номер на туроператора или туристическия агент, както и име, адрес, ЕГН, данни от личните Ви документи;
 • фирма, седалище, адрес на управление, номер на лиценза на превозвача, използвани транспортни средства, тяхната категория и отличителни знаци, дата и час на тръгване и връщане от началния и крайния пункт на и маршрута на пътуването, времето на пристигане и продължителността на престоя;
 • местоположение, вид на туристическите обекти, тяхната категория и брой нощувки;
 • вид и категория на заведенията за хранене и развлечения, брой и вид на храненията, включени в туристическото пътуване;
 • посещения, пътувания и др. услуги, включени в общата цена;
 • Ваши специални изисквания, предявени преди сключването на договора, за които сте постигнали съгласие с туроператора/турагента;
  обща цена, обявена в левове, на всички услуги, включени в договора, други невключени в цената плащания, срок и начин на плащане;
  възможност за промяна на цената, реда и начина, по който тя да се преизчислява;
 • краен срок, в който можете да се откажете от пътуването, без да дължите неустойка и обезщетение, както и срок, в който трябва да уведомите туроператора или туристическия агент, че преотстъпвате своето пътуване на трето лице;
 • размер на неустойката, която дължите на туроператора при отказ от договора след уговорения за това в договора срок;
 • минимален брой участници, ако такъв е необходим за осъществяването на пътуването, и краен срок, в който да бъдете уведомени, когато този брой не е набран и съществува вероятност то да бъде отменено;
 • при промяна на клауза от договора следва да бъдете уведомен;
 • изискванията за формата, начините и сроковете, при които имате право да предявите рекламация в случаите на неизпълнение или неточно изпълнение на договора;
 • фирма и адрес на застрахователя, с който туроператорът е сключил договора за застраховка „Отговорност на туроператора”.

Какво е важно по отношение на застраховките при пътуването?
Туроператорът трябва да Ви представи сключен от него договор за застраховка, който урежда покриването на отговорността му за причинени вреди в следствие неразплащане със своите контрагенти, включително и при неплатежоспособност и несъстоятелност.

Добре е да се информирате за направената ви медицинска застраховка – съществените елементи в нея при болест и злополука в чужбина.

Кой носи отговорност за неизпълнението на договора?
Туроператорът единствено носи отговорност за неизпълнение на свои задължения по договора за организирано пътуване, независимо дали трябва да се изпълнят от него или негови контрагенти.

Туристическият ваучер - кога и от кого се издава?
След сключване на договора за организирано пътуване трябва да Ви бъде издаден ваучер, за вътрешен и изходящ туризъм само от регистриран туроператор.

Туристическият агент няма право да издава собствен туристически ваучер. Може да Ви го предостави само от името и за сметка на регистриран туроператор.

Туристическият ваучер се издава в не по-малко от три екземпляра - един за вас, втори за мястото, в която ще се настанявате и трети за туроператора.

Каква информация трябва да съдържа туристическият ваучер?
Туристическият ваучер съдържа следните задължителни реквизити:

 • номер и дата на издаването на ваучера;
 • фирма на туроператора издател на ваучера;
 • регистрационен номер на туроператора;
 • регистрационен номер за туристическа агентска дейност на лицето, представляващо туроператора;
 • име/имена на туриста/туристите;
 • списък на предплатените услуги, включени в туристическото пътуване;
 • дати за изпълнение на първата и последната услуга;
 • контрагенти по изпълнение на услугите;
 • срок и начин на плащане;
 • подпис на служителя и печат на издателя.

Каква информация трябва да получите след сключването на договора и преди пътуването?
Туроператорът или туристическият агент е длъжен след сключването на договора, но не по-късно от 7 работни дни преди началото на пътуването, да Ви предостави в писмена форма информация относно:

 • името или фирмата, адреса и телефонния номер на свой представител в посещаваното място.
 • При липса на негов представител да посочи данни за установяване на контакт с организации в посещаваното място, които могат да Ви окажат съдействие при затруднение. Ако няма такава организация, трябва да Ви предостави телефонен или факс номер за връзка с него;
  времето и местата на междинните спирания и връзки;
 • вида и категорията на използваните тран¬спорт¬ни средства и вида на мястото, което ще заемете в транспортното средство;
 • застраховките, свързани с изпълнението на договора;
 • възможността за сключване на застрахователен договор за покриване на разходите в случай на отказ от пътуване от Ваша страна и на разходите за съдействие, включително при репатриране, както и за случаите на злополука, болест или смърт.

Имате ли право на рекламация на туристическата услуга?
Вие имате право да предявите рекламация, ако не сте получил услугата, за която сте заплатил, но при определени условия.
В договора трябва подробно да са посочени изискванията за формата, начините и сроковете за предявяване на рекламация при неизпълнение или неточно изпълнение на договора. Обърнете внимание какво според договора трябва да направите още на място, за да можете да предявите рекламация – оформяне на протокол, уведомяване на представител на туроператора и срок за това и др. Непременно пазете фискалния бон, който задължително трябва да ви бъде издаден при заплащането.

 

Блог
Виж всички